Objevte Islám 3.

 

V co věří muslimové ?

 

 

Muslimové věří v jednoho, jediného neporovnatelného, milosrdného Boha - stvořitele, živitele, a ochránce světa, v anděle, které stvořil, v proroky, kteří lidstvu přinesli jeho odkaz, v den posledního soudu, v osobní zodpovědnost za svoje skutky , v Boží moc nad osudem v dobrém i zlém, a v posmrtný život.

Muslimové věří, že Bůh poslal své posly a proroky všem lidem počínaje Adamem, dále Noem, Abrahámem, Lotem, Ismaelem, Izákem, Jákobem, Josefem, Jóbem, Mojžíšem, Áronem, Davidem, Šalamounem, Eliášem, Jonášem, Janem Křtitelem a Ježíšem a dalšími, budiž s nimi mír.

Poslední Boží odkaz lidstvu - potvrzení věčného odkazu a shrnutí všech předcházejících odkazů - byl zjeven Proroku Muhammadovi prostřednictvím Archanděla Gabriela.

Člověk se může stát muslimem, když věří a prohlásí, že :
Není boha kromě Boha* a že Muhammad je jeho prorokem


* Alláh je totožný výraz pro jediného Boha 

Tímto vyhlášením oznamuje věřící svou víru ve všechny Boží proroky a v Písma (v jejich původní formě), které přinesli poslové.