Súra číslo: 26, Název: Básníci, Arabský název: Al-Šu‘ará´
Od verše:1 do verše: 227

 1. Tá sín mím.
 2. Toto jsou Písma zřetelného znamení.
 3. Možná že duše tvá se rmoutí proto, že uvěřit nechtějí,
 4. však kdybychom chtěli, seslali bychom jim z nebes znamení, před nímž jejich šíje by zůstaly zkrouceny v ponížení.
 5. A kdykoliv se jim dostalo od Milosrdného nového připomenutí, vždy se jen od něho odvrátili
 6. a za lež je prohlásili; však dostane se jim zvěsti o tom, čemu se posmívali!
 7. Což po zemi se nerozhlédli a neviděli, kolika druhům rostlin užitečných jsme na ní vyrůst dali?
 8. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 9. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 10. A hle, Pán tvůj Mojžíše zavolal: „Jdi k lidu, jenž křivdu činí,
 11. k lidu Faraónovu; což nebudou bohabojní?“
 12. I odpověděl: „Pane, obávám se, že mne ze lži obviní
 13. a že hruď má stísněna bude a jazyk můj se nerozváže. Pošli pro Áróna raději!
 14. A oni mají proti mně obvinění a bojím se, že mě zabijí.“
 15. I řekl Bůh: „Nikoliv, půjdete oba s Našimi znameními a My, naslouchajíce, budeme s vámi.
 16. K Faraónovi jděte a řekněte: My poslové jsme věru Pána lidstva veškerého,
 17. odešli dítka Izraele s námi!“
 18. I pravil Faraón: „Což jsme tě jako dítě mezi sebou nevychovali a nezůstals u nás mnohá léta věku svého?
 19. A přesto jsi provedl skutek svůj, jejž jsi učinil;tys věru jeden z nevděčných!“
 20. Mojžíš odpověděl: „Spáchal jsem jej v době, kdy byl jsem ještě jedním z bloudících,
 21. a uprchl jsem před vámi, neb jsem se vás bál. Pán můj mi pak moudrost daroval a jedním ze svých poslů mě učinil.
 22. A dobrodiní, jež mi předhazuješ, je v tom snad, žes dítka Izraele zotročil?“
 23. I otázal se Faraón: „A kdo je ten Pán lidstva?“
 24. Odvětil: „Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - uvěřit-li dovedete!“
 25. I pravil Faraón k okolostojícím: „Zdaž slyšíte?“
 26. Řek1 Mojžíš: „Pánem vaším je i vašich dávných předků.“
 27. Pravil: „Váš posel, jenž vyslán byl k vám, je bláznem vskutku!“
 28. A Mojžíš pokračoval: „Je Pánem východu i západu a toho, co mezi nimi je - můžete to pochopit?“
 29. I zvolal Faraón: „Uznáš-li jiné božstvo než mne, do vězení tě dám věru hodit!“
 30. I otázal se Mojžíš: „A což když ti předvedu důkaz zřetelný?“
 31. Faraón odpověděl: „Předveď jej tedy, jsi-li pravdomluvný!“
 32. I hodil tedy hůl svou, a hle, hadem zjevným se stala
 33. a vyňal ruku svou, a hle, bílou přihlížejícím se zdála!
 34. I řekl Faraón k velmožům svým, kol něho stojícím: „Tohle věru je kouzelník obratný,
 35. jenž kouzly svými vás chce z vaší země vyhnat. Co rozhodnete?“
 36. I pravili: „Odkaž jej i bratra jeho na později a do všech měst shromažďovatele vyšli,
 37. by k tobě se všemi kouzelníky obratnými přišli!“
 38. A shromážděni byli kouzelníci v den pro schůzku stanovený
 39. a lidé byli dotázáni: „Chcete se též účastnit shromáždění?
 40. Snad i my kouzelníky, budou-li vítězní, následovat budeme.“
 41. Když kouzelníci se dostavili, řekli Faraónovi: „A dostaneme odměnu, jestliže vítězství dosáhneme?“
 42. A odpověděl Faraón: „Zajisté, a tehdy se věru mými přiblíženci stanete.“
 43. I pravil jim Mojžíš: „Hoďte, co hodit chcete!“
 44. A hodili provazy své a hole své, říkajíce: „Při moci Faraónově, vítězství máme zaručené!“
 45. Pak hodil Mojžíš hůl svou, a hle, pozřela jejich kousky podvodné.
 46. Na zem kouzelníci klaníce se padli,
 47. volajíce: „V Pána lidstva jsme uvěřili,
 48. v Pána Mojžíšova a Árónova.“
 49. Faraón vykřikl: „Jak to, že jste v něj uvěřili, dříve než jsem vám dovolil? On věru vaším mistrem je, jenž kouzlům vás naučil. Však záhy dám vám poznat! Dám vaše pravé ruce a levé nohy usekat a všechny vás dám ukřižovat!“
 50. Odpověděli: „Nic nevadí, vždyť my se přece k Pánu svému navrátíme,
 51. a toužíme jedině, aby nám Pán náš odpustil viny naše, vždyť my k prvním věřícím patříme!“
 52. A vnukli jsme Mojžíšovi: „Odejdi v noci se služebníky Mými, neb věru budete pronásledováni.“
 53. Faraón pak vyslal svolavatele v města svá,
 54. aby řekli: „Tamti jsou jen skupina nepočetná
 55. a na nás vskutku jsou rozhněváni,
 56. však my množství jsme věru, jež má se na pozoru!“
 57. A odvedli jsme Faraóna a lid jeho ze zahrad a od pramenů,
 58. od pokladnic a ze vzácných příbytků;
 59. a tak stalo se a učinili jsme dítka Izraele toho všeho dědici
 60. a pronásledovalo je vojsko Faraóna, k východu pochodující.
 61. Když obě skupiny se spatřily, druhové Mojžíšovi zvolali: „Teď vskutku dostiženi jsme!“
 62. I pravil Mojžíš: „Však nikoliv, vždyť Pán můj je se mnou a On povede mne!“
 63. A vnukli jsme Mojžíšovi: „Udeř holí svou do moře!“ A rozestoupilo se a část každá podobnou se stala obrovské hoře.
 64. A dali jsme jim postoupit a pak i těm druhým,
 65. a zachránili jsme Mojžíše a všechny, kdož byli s ním,
 66. a pak jsme zničili ty druhé utopením.
 67. Věru je v tomto znamení; však většina z nich nevěří.
 68. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 69. Vyprávěj jim zvěst o Abrahamovi,
 70. když pravil otci svému a lidu svému: „Co to uctíváte?“
 71. Odpověděli: „Modly uctíváme a v oddanosti k nim setrváváme.“
 72. I otázal se jich: „A slyší vás, když je vzýváte?
 73. Anebo jsou vám k užitku či ke škodě?“
 74. Odvětili: „To nikoliv, však shledali jsme, že tak činili již otcové naši.“
 75. A pravil Abraham: „Uvažovali jste vůbec o tom, co uctíváte
 76. vy i dávní předkové vaši?
 77. To jsou nepřátelé moji a není Boha kromě Pána lidstva,
 78. jenž stvořil mne a na správnou cestu mne uvádí
 79. a krmí mne a napájí,
 80. a když nemocen jsem, mne uzdraví
 81. a zemřít mi dá a pak mě oživí,
 82. a přeji si jen, aby mi viny mé odpustil v soudu den poslední.“
 83. Pane, daruj mi moudrost a připoj mě k bezúhonným
 84. a učiň mě pro pokolení budoucí jazykem pravdomluvným
 85. a dej, ať jsem jedním z dědiců zahrady slastí,
 86. a odpusť otci mému, že patřil mezi bloudící,
 87. a nezahanbi mě v den, kdy vzkříšeni budou,
 88. v den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí -
 89. kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Bohu přijdou,
 90. v den, kdy ráj se k bohabojným přiblíží
 91. a peklo bude předvedeno těm, kdo sváděli,
 92. a bude jim řečeno: ,Kde je to, co jste uctívali
 93. kromě Boha. Mohou vám anebo sami sobě pomoci?'
 94. A budou do pekla svrženi oni i ti bloudící
 95. a všechna vojska Iblísova.
 96. A řeknou tam mezi sebou se hádajíce:
 97. ,Při Bohu, věru jsme ve zjevném bludu byli,
 98. když naroveň Pána lidstva jsme vás povýšili.
 99. A svedli nás z cesty jedině hříšníci,
 100. a nemáme přímluvce žádného
 101. ani přítele věrného,
 102. kéž bychom se mohli vrátit, abychom byli věřící!`“
 103. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 104. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 105. A také lid Noemův posly za lháře prohlásil,
 106. když bratr jejich Noe jim říkal: „Což nebudete bohabojní?
 107. Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,
 108. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 109. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.
 110. Boha se bojte a mne poslouchejte!“
 111. I řekli: „Jak máme ti věřit, když následují tě jen ti nejnižší?“
 112. A Noe odvětil: „Nemám o tom, co dělali, žádné vědění,
 113. a účtování s nimi jedině Pánu mému přísluší máte-li o tom tušení!
 114. Já nejsem z těch, kdo věřící odhání,
 115. já jsem jen varovatel zjevný!“
 116. A zvolali: „Jestliže nepřestaneš, Noe, doopravdy ukamenován budeš!“
 117. Řekl: „Pane, lidé moji mě za lháře prohlásili,
 118. rozhodni tedy mezi mnou a jimi rozhodnutím zřetelným a zachraň mne i ty, kdož se mnou uvěřili!“
 119. A zachránili jsme jej i ty, kdo byli s nim, v arše s nákladem plným
 120. a pak jsme utopili ty, kteří zbyli.
 121. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 122. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 123. Rovněž ´Ádovci posly za lháře prohlásili,
 124. když bratr jejich Húd jim říkal: „Což nebudete bohabojní?
 125. Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,
 126. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 127. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.
 128. Chcete stále stavět na každé výšině znamení jen tak pro pobavení
 129. a chcete stále zakládat stavby - hodláte snad být nesmrtelní?
 130. A když násilí činíte, jste jak tyrani násilní!
 131. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 132. A bojte se toho, jenž rozmnožil to, co znáte,
 133. a vaše stáda vám rozhojnil a vaše syny
 134. a také zahrady a prameny!
 135. Já pro vás obávám se trestu dne nesmírného!“
 136. Odpověděli: „Je nám jedno, zda varuješ nás či zda nejsi varovatelem;
 137. vždyť toto je způsob starých -nic jiného -
 138. a my potrestáni nebudem!“
 139. A za lháře ho prohlásili a my jsme je zahubili. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 140. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 141. A také Thamúdovci posly za lháře prohlásili,
 142. když bratr jejich Sálih jim říkal: „Což nebudete bohabojní?
 143. Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,
 144. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 145. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.
 146. Myslíte, že ponecháni budete v tom, co zde máte, v bezpečí
 147. mezi prameny a zahradami,
 148. polnostmi a s visícími trsy palmami
 149. a že nadále budete vytesávat obydlí v horách domýšlivě?
 150. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 151. Neposlouchejte přestupníků nařízení,
 152. kteří na zemi šíří pohoršení a o nápravu se nestarají!“
 153. Odpověděli: „Ty věru jsi jen jeden z očarovaných
 154. a nejsi leč smrtelník nám podobný. Předveď nám nějaké znamení, jsi-li z pravdomluvných!“
 155. I řekl: „Hle, zde je velbloudice, má právo pít v jednom dni a vy máte právo také pít v den určený.
 156. Nečiňte jí však nic zlého, ať nestihne vás trest dne nesmírného!“
 157. Přesto však žíly jí přeřezali a již nazítří toho věru litovali,
 158. neb zachvátil je trest. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 159. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 160. Též lid Lotův posly za lháře prohlásil,
 161. když bratr jejich Lot jim říkal: „Což nebudete bohabojní?
 162. Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný.
 163. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 164. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.
 165. Což se chcete jen k mužům z lidstva všeho přibližovat
 166. a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků!“
 167. A zvolali: „Jestliže nepřestaneš, Lote, vyhnán budeš vskutku!“
 168. I řekl: „Mně se opravdu hnusí vaše počínání.
 169. Pane, zachraň mne i mou rodinu před následky toho, co činí!“
 170. A jeho i rodinu jeho celou jsme zachránili
 171. kromě stařeny jedné, jež byla mezi opozdilými,
 172. a potom všechny ostatní jsme zničili
 173. a déšť jsme na ně spustili. Jak hnusný to byl déšť pro ty, jež marně jsme varovali!
 174. A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 175. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 176. A také lidé Houštin posly za lháře prohlásili,
 177. když jim Šu´ajb říkal: „Což nebudete bohabojní?
 178. Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,
 179. Boha se bojte a mne poslouchejte!
 180. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.
 181. Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími
 182. a važte vahami vyrovnanými
 183. a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují!
 184. Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější!“
 185. Odpověděli: „Tys věru jen očarovaný
 186. a nejsi leč smrtelník nám podobný, a soudíme věru, žes prolhaný.
 187. Nech tedy na nás spadnout nebe kus, jsi-li pravdomluvný!“
 188. I řekl: „Pán můj o tom, co děláte, dobře ví.“
 189. Avšak oni za lháře jej prohlásili a uchvátil je trest dne zamračeného a byl to trest dne nesmírného.
 190. A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
 191. A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
 192. . . . A toto je vskutku Pána lidstva seslání,
 193. a sestoupil duch spolehlivý s ním
 194. na srdce tvé, bys varovatelem byl jedním.
 195. A je ve zřetelném jazyce arabském sesláno
 196. a je věru v Písmech starých obsaženo.
 197. Což není pro ně znamením, že znají je dítek Izraele učenci?
 198. A i kdybychom je byli seslali některému cizinci
 199. a byl by jim je přednášel, ani tehdy by nebyli věřící.
 200. A takto jím pronikáme do srdcí hříšníků,
 201. však oni v toto zjevení neuvěří, pokud trest bolestný neuzří,
 202. jenž přijde k nim, aniž co tušit budou, znenadání.
 203. A tehdy zvolají: „Což nebude nám dán odklad žádný?“
 204. Budou si pak ještě přát trestu Našeho uspíšení?
 205. Což nevidíš, že dáváme-li jim ještě několik let tohoto světa užívání,
 206. že potom dostaví se to, co jim jsme slibovali,
 207. a že nebude jim platno nic z toho, co si užívali?
 208. Žádné město jsme nezahubili, aniž jsme mu varovatele dali
 209. jako připomenutí, a věru jsme žádnou křivdu nespáchali.
 210. A nesestoupili s Koránem žádní satani,
 211. neb jim to nepřísluší a nejsou toho schopni ani,
 212. vždyť zabráněno jim bylo u nebeského trůnu v naslouchání.
 213. A spolu s Bohem žádné jiné božstvo nevzývej, abys nebyl z potrestaných,
 214. a varuj nejbližší své z příbuzných
 215. a rozprostři křídla svá nad těmi, kdož následují tě z věřících.
 216. A jestliže tě neuposlechnou, tedy rci: „,Já nejsem za to, co činíte, odpovědný.“
 217. A na mocného a slitovného se spolehni,
 218. který tě vidí, když k modlitbě se zvedáš
 219. a jak mezi klanícími se chováš,
 220. vždyť On slyšící je i vševědoucí.
 221. Mám vám oznámit, na koho sestupují satani?
 222. Sestupují na všechny pomlouvače hříšné
 223. a sdělují jim slyšené, však lháři jsou to ve většině.
 224. A také básníci jsou bloudícími následováni.
 225. Což nevidíš, jak v každém údolí zmámeně pobíhají
 226. a říkají to, co vůbec nekonají?
 227. Kromě těch, kdo uvěřili a zbožné skutky konali a jména Božího hojně vzpomínali a jimž pomoci se dostalo poté, co jim ukřivděno bylo. A záhy se dozví ti, kdož křivdili, k jakému obratu osudu se obrátí!