Objevte Islám 19.

 

Co si muslimové myslí o Ježíšovi?

 

 

Muslimové hluboko respektují Ježíše. Považují ho za jednoho z nejdůležitějších Božích proroků a poslů. Muslim o něm nikdy nehovoří jako o "Ježíšovi", ale vždy po vyslovení jeho jména dodá "pokoj s ním". Korán potvrzuje jeho neposkvrněné početí a v Koránu je samostatná súra (kapitola) nazvaná "Marie". Korán předkládá zvěstování následovně.

"A hle, pravili andělé: "Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého.
Marie, buď Pánu svému pokorně oddaná, padej na tvář svou a skláněj se s těmi, kdož poklekají!"
A toto je jeden z příběhů nepoznatelných, jež ti zjevujeme.Tys nebyl mezi nimi, když vrhali losy třtinami o to, kdo z nich se ujme Marie, a nebyl jsi mezi nimi, když se hádali.
A hle, pravili andělé: "Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož přívlastek je Mesíh ( Mesiáš nebo ten, který pomazá ), Ježíš syn Marii, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi.
A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné."


Pravila: "Pane můj , jak bych mohla mít syna, když se mne smrtelník žádný dosud nedotkl?"
Pravil:"Takto Bůh tvoří to, co chce: když o věci nějaké rozhodne, řekne toliko"Staň se!", a stane se.
(Korán 3:42-47)

Ježíš se narodil zázračně z té stejné moci, z které se narodil Adam, a to bez otce:

"Věru podstata Ježíše u Boha je podobná podstatě Adama, Stvořil ho z hlíny, řekl mu "Buď" a on byl."
(Korán 5:59)
V době své prorocké mise vykonal Ježíš mnoho zázraků. Podle Koránu Ježíš řekl:
"A byl poslem k dítkám Izraele: "Přišel jsem k vám se znamením Pána vašeho. Utvořím pro vás z hlíny něco podobného ptáku a vdechnu tomu život, a stane se to skutečným ptákem z dovolení Božího. A vyléčím slepého i malomocného a vzkřísím mrtvé z dovolení Božího. A sdělím vám, co jíte a co shromažďujete v příbytcích svých. A věru je v tomto pro vás znamení, jste-li věřící."
(Korán3:49)
Muhammad a ani Ježíš nepřišli proto, aby změnili dogma víry v jediného Boha, kterou zavedli proroci před nimi, ale proto, aby ji potvrdili a obnovili. V Koránu stojí, že Ježíš řekl:
"A přišel jsem, abych potvrdil pravdivost toho, čeho se vám dostalo přede mnou z Tóry, a aby vám byla dovolena část z toho, co vám bylo zakázáno. A přicházím k vám se znamením od Pána vašeho - bojte se Boha a poslouchejte mne !
(Korán 3:50)
Prorok Mohammad řekl:
"kdokoliv uvěří, že nikdo si nezaslouží uctívání kromě Boha, jediného, bez (jakýchkoliv jiných) společníků,uvěří, že Muhammad je jeho poslem, uvěří, že Ježíš je služebník a posel boží, Jeho slovem, kterým poctil Marii a duchem pocházejícím od Něho a uvěří, že ráj a peklo jsou pravdivé, toho Bůh přijme do nebe"
Výrok ze sbírky Al-Buchárího