Súra číslo: 89, Název: Úsvit, Arabský název: Al-Fadžr
Od verše:1 do verše: 29

 1. Při úsvitu a při nocích deseti
 2. a při spárovaném a jedinečném
 3. a při noci, když ubíhá!
 4. Což není v tom pro člověka rozvážného přísaha?
 5. Neviděls, co učinil Pán tvůj ´Ádovcům
 6. Iramu,jenž proslul sloupy svými,
 7. jimž nic podobného nebylo stvořeno v žádné zemi,
 8. a kmeni Thamúd,jenž skály v údolí prorážel,
 9. a Faraónovi, který na kůly narážel,
 10. a těm, kdož v zemích vzpurní byli
 11. a pohoršení v nich pak šířili?
 12. Však Pán tvůj proti nim důtky trestající rozpoutal,
 13. neb Pán tvůj neustále na číhané stál.
 14. Co člověka se týče,když Pán jeho jej zkoušce podrobuje a štědrosti a dobrodiním jeho zahrnuje, pak on hovoří: „Pán můj mi poctu prokazuje.
 15. Když naopak jej zkouší tím, že příděl obživy mu odměřuje, pak on hovoří: „Pán můj mě ponižuje.“
 16. Však pozor! Vždyť vy sirotky nectíte,
 17. ani k nakrmení nuzných se navzájem nevybízíte
 18. však dědictví slabých nenasytně pohlcujete
 19. a jen bohatství v lásce vášnivé máte.
 20. Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou
 21. a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou,
 22. a až v ten den bude peklo předvedeno,tehdy si člověk připomene - však co bude mu připomínání platno?
 23. I zvolá: „Kéž bych měl na život budoucí něco předem připraveno!“
 24. V ten den takovým trestem nebude nikdo potrestán
 25. a nikdo takovými okovy spoután!
 26. A ty, duše usmířená,
 27. vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená!
 28. Vstup mezi služebníky mé
 29. a vejdi do zahrady mé!