Súra číslo: 79, Název: Vytrhující, Arabský název: Al-Názi‘át
Od verše:1 do verše: 46

 1. Při silou vytrhujících,
 2. při čile prohánějících,
 3. při plavně se nesoucích,
 4. při usilovně se předbíhajících,
 5. při rozkazy uspořádávajících!
 6. V den, kdy rozezní se znějící
 7. a přijde po ní následující,
 8. v ten den se všechna srdce rozbuší
 9. a zraky jejich se hanbou zkruší!
 10. Říkají: „Což vskutku budeme vráceni v stav původní,
 11. až staneme se kostmi zpráchnivělými?“
 12. A připojí: „To věru návrat byl by záhubný!“
 13. A ozve se jen zvuk jediný,
 14. a hle, octnou se bdící na zemi!
 15. Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva,
 16. když Pán jeho naň zavolal v údolí posvátném Tuwá:
 17. „K Faraónovi se vydej, neb on věru zpupným se projevil,
 18. a rci mu: „Což se nepatří, aby ses očistil
 19. a já abych tě dovedl k Pánu tvému a ty se Ho bál?“
 20. A znamení největší mu ukázal,
 21. však ten za lež je prohlásil a neposlušný byl,
 22. pak zády se otočil a pryč pospíšil
 23. a lidi své si shromáždil a pak prohlásil:
 24. „Já vaším pánem jsem nejvyšším!“
 25. A učinil jej Bůh na onom i tomto světě trestem varovným,
 26. a pro toho, kdo naplněn je bázní, to věru bude poučením!
 27. Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,
 28. v klenbu je vyzvedl a vhodně vyrovnal,
 29. temnotou noc jeho zahalil a jasu dennímu z něho vzejít dal
 30. a zemi posléze rozprostřel,
 31. a aby voda i pastviny na ní vzešly, způsobil
 32. a také hory tam zakotvil,
 33. aby užitek v tom pro vás i vaše stáda byl.
 34. A až nadejde ten převrat nesmírný
 35. v den, kdy člověk si vzpomene na všechno své snažení,
 36. tehdy předvedeno bude peklo tomu, kdo uvidí.
 37. Ti, kdož vzpurní byli
 38. a život pozemský si oblíbili,
 39. těm věru peklo za útulek připravili.
 40. Však ten, jenž postavení Pána svého se bál a duši svou před vášní spasil,
 41. ten věru v zahradě rajské svůj bude mít azyl.
 42. Budou se tě na Hodinu, a kdy má nastat, ptát;
 43. proč ty máš se vlastně o ní zmiňovat?
 44. Vždyť Pánu tvému patří lhůta její konečná!
 45. Ty jen varovatelem jsi toho, jenž obavu z ní má.
 46. A v den, kdy spatří ji, bude se jim zdát, jako by v hrobech svých víc než večer či jitro nestrávili.