Súra číslo: 76, Název: Člověk, Arabský název: Al-Insán
Od verše:1 do verše: 31

 1. Zdaž uběhla nad člověkem chvíle času, kdy nebyl věcí pojmenovanou?
 2. Věru jsme člověka stvořili z kapky semene, ze směsí, zkoušejíce jej. A slyšícím a vidoucím jsme jej učinili
 3. a na správnou cestu - ať vděčný je, či nevděčný - jsme jej uvedli.
 4. Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,
 5. zatímco zbožní popíjet z poháru budou, v němž kafr je přimíšen,
 6. z pramene, z něhož služebníci Boží pijí jen, a v hojnosti tryskajícím ven.
 7. A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se rozletí široce,
 8. a krmili jídlem přes lásku svou k němu chuďasa, sirotka i zajatce.
 9. „My krmíme vás z lásky k Bohu a nechceme od vás ani odměny, ani díku velkého,
 10. my obáváme se od Pána svého dne mračného, pohrom plného.“
 11. Avšak Bůh je ochránil přede zlem dne toho a zahrnul je jasem a radostí
 12. a odměnil je za to, co vytrpěli, zahradou rajskou a oděvy z hedvábí;
 13. tam na poduškách odpočívat budou a nespatří tam ani slunce žár, ani mráz spalující
 14. a blízko nad nimi budou stromů stíny a nízko budou se sklánět plody visící
 15. a mezi nimi kolovat budou nádoby stříbrné a poháry křišťálové
 16. z křišťálu stříbrného, mírou vhodnou naplněné.
 17. Napájeni budou z číší, v nichž zázvor je přimíchán,
 18. z pramene rajského, jenž Salsabíl je nazýván.
 19. Mezi nimi obcházet budou chlapci mládí věčného; při pohledu na ně bys myslil, že jsou to perly rozsypané.
 20. A když tam pohlédneš, uzříš slasti rozličné a panství rozlehlé.
 21. Oděni budou do šatů z atlasu zeleného a z brokátu a ozdobeni budou náramky stříbrnými a Pán jejich napájet je bude nápojem čirým.
 22. „Toto vše věru je vám dáno za odměnu a z vděčnosti za vaše úsilí.“
 23. Zajisté jsme ti seslali Korán sesláním;
 24. vytrvej tedy do rozsudku Pána svého a neposlouchej mezi nimi toho, kdo hříšníkem je či nevěřícím!
 25. Jména Pána svého za jitra a za večera vzpomínej,
 26. i v části noci! A před Ním na zem padej a za noci dlouho Jeho slávu pěj!
 27. Ti, kdož milují tento svět pomíjivý, nedbají na den obtížný, jejž mají před sebou.
 28. My jsme je stvořili a jejich údy posílili; a kdybychom chtěli, vystřídali bychom vás vám podobnými snadnou výměnou.
 29. Toto je věru připomenutí; a kdo si přeje, ať k Pánu svému cestu nastoupí,
 30. však přát si toho nebudete, pokud Bůh tak nebude chtíti. A Bůh věru je vševědoucí, moudrý,
 31. koho chce, do milosti Své uvádí, zatímco pro nespravedlivé trest připravil bolestný!