Súra číslo: 75, Název: Zmrtvýchvstání, Arabský název: Al-Qijáma
Od verše:1 do verše: 40

 1. Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání
 2. a při duši, jež stálé výčitky si činí!
 3. Myslí si člověk snad, že neshromáždíme jeho kosti?
 4. Však ano, a dokonce schopni jsme sestavit jeho prsty!
 5. A naopak, člověk si spíše přeje jednat i dál hříšně
 6. a ptá se: „Kdy vůbec ten den zmrtvýchvstání nastane?“
 7. Až zrak se oslepí,
 8. až měsíc se zatmí,
 9. až slunce s měsícem se spojí,
 10. tehdy člověk vykřikne: „Kam prchnout mám?“
 11. Však pozor! Nebude žádný úkryt znám,
 12. u Pána tvého v ten den bude shromaždiště jen!
 13. V ten den bude člověku sděleno, co zavčas učinil a co zameškal.
 14. Ba co víc, člověk sám sebe bude jasně zřít,
 15. a kdyby své omluvy mohl předložit. . .
 16. Nehýbej příliš jazykem svým, když je přednášíš, ve snaze je uspíšit,
 17. vždyť Nám přísluší je shromáždit i číst.
 18. A když ti je předčítáme, sleduj jeho přednášení,
 19. a potom na Nás je podat jeho objasnění.
 20. Však pozor! Vy naopak milujete rychle plynoucí
 21. a zanedbáváte život budoucí.
 22. V ten den budou jedny tváře zářící
 23. a ke svému Pánu hledící
 24. a jiné tváře v ten den budou sinalé, tušící,
 25. že dovrší se na nich trest páteř lámající.
 26. Však pozor! Až duše vystoupí ke klíční kosti
 27. a bude řečeno: „Kdo je zaklínatel?“
 28. a ona si pomyslí, že toto je se světem rozluka,
 29. a proplete se s nohou noha,
 30. v ten den k tvému Pánu všichni hnáni budou.
 31. „On almužnu nedával ani modlitbu nekonal,
 32. však odvracel se a za lež prohlašoval,
 33. a pak ke své rodině pyšně kráčeje se odebral!“
 34. Ach běda ti, běda!
 35. A znovu běda ti, běda!
 36. Myslí si člověk snad, že sám sobě bude zůstaven?
 37. Což nebyl kapkou semene vystříknutého jen?
 38. Potom se kapkou přilnavou stal a Bůh jej stvořil a vyrovnal
 39. a dvě pohlaví, mužské a ženské, z něho udělal.
 40. Což není v moci jeho, aby mrtvým opět život dal?