Súra číslo: 74, Název: Rouchem přikrytý, Arabský název: Al-Muddathir
Od verše:1 do verše: 56

 1. Ty rouchem přikrytý!
 2. Vstaň a varuj,
 3. Pána svého oslavuj,
 4. svůj oděv očišťuj,
 5. hněvu Božího se varuj,
 6. kvůli rozmnožování zisku neuštědřuj
 7. a při Pánu svém trpělivě stůj!
 8. Až zatroubeno bude pozounem,
 9. ten den bude věru těžkým dnem,
 10. pro nevěřící nelehkým břemenem.
 11. Nech Mne s tím, jehož jsem Já jediný stvořil,
 12. jemuž jsem majetek rozsáhlý daroval
 13. a syny zde přítomné uštědřil
 14. a jemuž jsem vše hladce uhladil,
 15. a on pak ještě dychtí, abych více mu dal!
 16. Však pozor! Vždyť proti Našim znamením on brojí,
 17. však vyženu ho na vrch příkrý!
 18. On věru vymýšlel a rozhodoval,
 19. ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!
 20. A znovu: ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!
 21. Potom kol sebe se rozhlížel,
 22. pak zamračil se a nasupil,
 23. nakonec zády se obrátil a pyšně odcházel
 24. a pravil: „To není leč kouzlo osvojené
 25. a slova jen bytosti smrtelné!“
 26. Sežehnu však já jej v ohni Saqaru!
 27. Víš ty vůbec, co je to Saqar?
 28. Nic nenechá a nic nepustí
 29. a kůži smrtelníkům spálí
 30. a devatenáct andělů nad ním bdí.
 31. A za strážce pekla jsme pouze anděly určili a jejich počet jen pro pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jímž dostalo se Písma, se utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili, a aby věřící a ti, jimž Písmo bylo dáno, nepochybovali a aby ti, v jejichž srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili: „Co chtěl Bůh tímto příkladem říci?“ Takto Bůh zbloudit nechává, koho chce, a vede cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům!
 32. Však pozor! Při měsíci,
 33. při noci, když ustupuje,
 34. při úsvitu, když se rozjasňuje!
 35. Saqar je věru jeden z trestů největších,
 36. jako varování smrtelníkům daný,
 37. těm z vás, kdož chtějí k víře vpředu jít anebo se chtějí opozdit.
 38. Každá duše je ručitelkou toho, co si sama vysloužila,
 39. kromě lidi po pravici,
 40. kteří v zahradách vzájemně se budou ptát
 41. na hříšníky:
 42. „Co přivedlo vás do Saqaru?“
 43. odvětí: „Nebyli jsme mezi modlitbu konajícími
 44. ani mezi nuzné krmícími,
 45. ale tlachali jsme mezi tlachajícími
 46. a den soudný jsme za lež prohlásili,
 47. až přišla na nás tato jistota!“
 48. A nebude jim nic platná přímluva přímluvců!
 49. Co s nimi je, že se odvracejí od připomenutí,
 50. jako by byli osly splašenými,
 51. před lvem prchajícími?
 52. Věru, chce každý z nich, aby svitky rozevřené mu byly přineseny?
 53. Však pozor! Oni se naopak neobávají života budoucího.
 54. Však pozor! Toto jest připomenutí,
 55. a kdo chce, ať na ně si vzpomene!
 56. Však vzpomenou si jen tehdy, když Bůh si to bude přát a Jemu náleží, aby se Ho báli, a Jemu patří odpuštění dát!