Súra číslo: 72, Název: Džinnové, Arabský název: Ad-Džin
Od verše:1 do verše: 28

 1. Rci: „Bylo mi vnuknuto, že skupina džinů naslouchala a řekla: ,Naslouchali jsme Koránu podivuhodnému,
 2. k přímé cestě vedoucímu, takže jsme v něj uvěřili a již nikoho nebudeme přidružovat k Pánu, svému.
 3. A věru On - povznesena nechť je důstojnost Pána našeho - si nevzal družku ani syna žádného.
 4. Avšak hlupák jeden z nás o Bohu vedl řeči míru přesahující,
 5. ačkoliv jsme se dosud domnívali, že ani lidé, ani džinové o Bohu nebudou vést řeči lživé!
 6. Mužové někteří pak z lidí u mužů z džinů útočiště vyhledali, ti však jen pošetilost jejich rozmnožili
 7. a lidé se - podobně jako vy - že Bůh nikoho nevzkřísí, domnívali.
 8. A prohledali jsme nebe, avšak nalezli jsme je plné stráží silných a plamenů šlehajících.
 9. A sedávali jsme dříve u něho na místech vhodných k naslouchání, však kdokoliv z nás chce naslouchat nyní, ten shledá, že naň číhá plamen šlehající.
 10. A my věru nevíme, zda zlo je zamýšleno pro ty, kdož na zemi dlí, či zda Pán jejich si pro ně přeje správného vedení.
 11. Mezi námi jsou věru bezúhonní a jsou mezi námi zajisté i jiní než takoví, my na sekty jsme rozděleni.
 12. Domníváme se, že nikdy se nám nepodaří uniknout zásahu Božímu na zemi, ba ani pomocí útěku.
 13. A když slyšeli jsme o správném vedení, uvěřili jsme v ně; a ten, kdo v Pána svého věří, ať nebojí se ani poškození, ani útlaku.
 14. A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou.
 15. Co nespravedlivých se týká, ti peklu palivem budou.' „
 16. A půjdou-li touto cestou, My věru je napojíme vodou hojnou,
 17. abychom je zkoušeli. Kdokoliv však se odvrátí od připomenutí Pána svého, toho On uvede do trestu těžkého.
 18. A modlitebny patří Bohu; nevzývejte v nich tedy spolu s Bohem nikoho!
 19. A když povstal služebník Boží, vzývaje Jej, tu div se proti němu nezvedli v hustém zástupu.
 20. Rci: „Já modlím se pouze k Pánu svému a nikoho nepřidružuji k Němu.“
 21. Rci: „Nevládnu mocí způsobit vám škodu, či abyste správně byli vedeni.
 22. Rci: „Neochrání mě před Bohem nikdo a nenaleznu útočiště žádné kromě Něho,
 23. kromě sdělení od Boha a Jeho poselství. Těm, kdo neposlouchají Boha a Jeho posla, těm určen je oheň pekelný a budou v něm navěky nesmrtelní.
 24. A až spatří to, co jim bylo slíbeno, poznají, kdo pomocníky má nejslabší a kdo počtem je nejmenší.“
 25. Rci: „Nevím, zda je blízko to, co vám bylo slíbeno, či zda Pán můj dá odklad tomu další;
 26. On jediný zná nepoznatelné a nikoho do svých tajemství nezasvěcuje
 27. kromě těch, jež oblíbil si ze Svých poslů; a před ním i za ním dozorce kráčí,
 28. aby zjistil, zda poselství Pána svého hlásá. A On Svým věděním vše, co konají, objímá a On každou věc přesným počtem počítá.