Súra číslo: 71, Název: Noe, Arabský název: Núh
Od verše:1 do verše: 28

 1. Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: „Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!“
 2. I pravil Noe: „Lide můj,jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný,
 3. abyste Boha uctívali, bohabojní byli a mne poslouchali!
 4. On odpustí vám vaše viny a dá vám odklad až do lhůty určené. Však až lhůta Boží přijde, odložena nebude kéž byste to znali!“
 5. A zvolal: „Pane můj, vyzýval jsem lid svůj nocí i dnem,
 6. mé kázání však rozmnožilo jejich odpor jen.
 7. A kdykoliv jsem je vyzýval - abys jim mohl odpustit - tu prsty si do uší strkali, do šatů svých se halili, zatvrdili se a chovali se hrdopyšně.
 8. Potom jsem jim kázal zcela veřejně,
 9. pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi skrytě i tajně
 10. a pravil jsem jim: ,Proste Pána svého za odpuštění, vždyť On věru je odpouštějící!
 11. On sešle na vás nebe deštěm hojným
 12. a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky.
 13. Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Boží?
 14. On přece stvořil vás v postupných formách;
 15. což nevidíte, jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách
 16. a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?
 17. Bůh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám,
 18. potom vás do ní vrátí a posléze vás z ní vyvede znenadání.
 19. A Bůh zemi jako koberce rozprostřel vám,
 20. abyste cestami širokými chodili po ní.' „
 21. I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily,
 22. a nesmírný úklad proti mně připravili
 23. a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra!'
 24. A věru oni mnohým zbloudit dali; a nerozmnožuj nespravedlivým ničeho, leda jejich bloudění!“
 25. Pro hříchy své pak byli utopeni a do ohně pekelného vrženi a nenalezli pro sebe mimo Boha žádné pomocníky.
 26. A pravil Noe: „Pane můj, neponechávej na zemi žádného obyvatele z nevěřících,
 27. vždyť ponecháš-li je, oni dají zbloudit služebníkům Tvým a nezrodí nic, než zase zarputilé nevěřící a hříšníky.
 28. Pane můj, odpusť mi a rodičům mým i těm, kdož jako věřící do mého domu vstoupili, a také věřícím mužům a ženám! A nerozmnožuj nespravedlivým nic, leda záhubu jejich!“