Súra číslo: 69, Název: Nevyhnutelná, Arabský název: Al-Háqa
Od verše:1 do verše: 52

 1. Nevyhnutelná!
 2. Co je to nevyhnutelná?
 3. Víš ty vůbec, co je to nevyhnutelná?
 4. Jak Thamúdovci, tak i ´Ádovci roztříšťující za lež pokládali.
 5. Co Thamúdovců se týče, ti byli ranou hromovou zahubeni,
 6. zatímco ´Ádovci byli vichřicí svištivou, nezkrotnou skoseni.
 7. Bůh dal jí, zničující, nad nimi vládu po osm dní a sedm nocí; a byl bys tam viděl lidi k zemi vržené, jako by to byly kmeny palem vykotlané.
 8. A vidíš snad, že by po nich bylo něco zůstalo?
 9. Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili
 10. a posla Pána svého neposlouchali, takže Bůh trestem nadměrným je uchvátil.
 11. A když se vodstva rozlila, na plující archu jsme vás přenesli,
 12. abychom ji pro vás připomenutím učinili a aby uši pozorné to podržely.
 13. Až bude zatroubeno na pozoun jedním zatroubením
 14. a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,
 15. v ten den nezvratná dopadne
 16. a nebe se rozpoltí a bude zející toho dne
 17. a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou ponese trůn Pána tvého.
 18. V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného.
 19. A komu bude dána kniha jeho do pravice, ten řekne: „Zde přečtěte si knihu mou!
 20. Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou.“
 21. A takový bude mít žití příjemné
 22. v zahradě vznešené,
 23. jejíž plody na dosah budou.
 24. „Jezte a pijte v bezpečí za to, co jste již vykonali v době minulé!“
 25. A komu bude dána kniha jeho do levice, ten řekne: „Ach, kéž by mi nebyla dána kniha má
 26. a já se nikdy nedozvěděl účtu svého výsledek!
 27. Ach, kéž by tato smrt byla konečná!
 28. K ničemu dnes mi není můj majetek
 29. a zanikla, daleko ode mne, pravomoc má!“
 30. „Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte,
 31. pak v ohni pekelném jej palte
 32. a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!“
 33. On věru nevěřil v Boha mocného
 34. a nevybízel k nakrmení nuzného,
 35. takže zde nemá dnes druha vřelého
 36. ani krom splašek pokrmu jiného,
 37. jež jísti budou jen těžcí hříšníci.
 38. Hle, já přísahám při tom, co vidíte,
 39. i při tom, co nezříte,
 40. že toto zajisté je řeč posla vznešeného!
 41. Nejsou to slova básníkova - jak málo vy věříte -
 42. ani řeč věštcova - jak krátkou paměť máte -
 43. leč je to od Pána lidstva seslání!
 44. A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení,
 45. věru bychom jej vzali za jeho pravici
 46. a pak mu prořízli jeho srdečnici
 47. a žádný z vás by tomu nemohl zabránit.
 48. Korán vskutku je připomenutí bohabojným
 49. a dobře víme, že mezi vámi jsou ti, kdo nazývají jej vylhaným.
 50. A věru on zármutku nevěřících je příčinou
 51. a vskutku je pravdou jistotnou!
 52. Chval tedy jméno Pána svého mocného!