Súra číslo: 64, Název: Vzájemné klamání, Arabský název: Al-Taghabon
Od verše:1 do verše: 18

 1. Oslavuje Boha vše, co na nebesích je i na zemi; Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi!
 2. On je ten, jenž vás stvořil; a mezi vámi jsou nevěřící a jsou mezi vámi věřící a Bůh jasně vidí vše, co konáte.
 3. Stvořil nebesa a zemi jako skutečnost vážnou, dal vám podobu a učinil podoby vaše krásnými; a u Něho je cíl konečný.
 4. On zná dobře vše, co na nebesích je i na zemi, On zná, co skrýváte i co najevo dáváte. A Bůh dobře ví, co v hrudích vašich se tají.
 5. Což nedostalo se vám zvěsti o těch, kdož před vámi nevěřili a okusili zlých následků jednání svého? A je očekává trest bolestný.
 6. A to proto, že přišli k nim poslové jejich s jasnými důkazy, ale oni řekli: „Cožpak nás mají vést smrtelníci?“ A neuvěřili, zády se odvrátili a Bůh se bez nich obešel, vždyť Bůh je soběstačný a chvályhodný.
 7. A domnívají se ti, kdož jsou nevěřící, že nebudou vzkříšeni: Rci: „Ba naopak, při Pánu mém, budete vskutku vzkříšeni a potom budete poučeni o tom, co jste dělali. A to bude Bohu věcí velmi snadnou.“
 8. Věřte tedy v Boha, posla Jeho i světlo, jež jsme vám seslali; Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte.
 9. Den, kdy vás shromáždi pro den shromáždění, bude dnem vzájemného klamání. Těm, kdož v Boha věří a zbožné skutky konají, Bůh vymaže špatné skutky jejich a uvede je do zahrad, pod nimiž řeky tekou a kde navěky nesmrtelní zůstanou - a to bude úspěch nesmírný.
 10. Ti však, kdož nevěřili a znamení Naše za lež prohlašovali, ti budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní. Jak hnusný je to cíl konečný!
 11. Pohroma žádná nepropukne jinak než s dovolením Božím. A kdo věří v Boha, toho srdce On na správnou cestu uvede a Bůh je v každé věci vševědoucí.
 12. Poslouchejte Boha a poslouchejte posla; však obrátíte-li se zády. . . tedy poslu Našemu přísluší jedině hlásání zjevné!
 13. Bůh - není božstva kromě Něho - a na Boha nechť se spoléhají věřící!
 14. Vy, kteří věříte! Některé z manželek vašich i dětí vašich jsou vám nepřáteli, střezte se jich! Vymažete-li však chyby druhému, prominete a odpustíte, pak i Bůh je odpouštějící, slitovný!
 15. Majetky vaše a děti vaše jsou pro vás jen pokušením, zatímco Bůh má u sebe věru odměnu nesmírnou.
 16. Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! Slyšte a poslouchejte a dávejte almužny pro dobro duší svých! A ti, kdož u sebe se varují skrblictví, ti věru budou blažení!
 17. Dáte-li Bohu výhodnou půjčku, On vám ji navrátí dvojnásobně a odpustí vám; vždyť Bůh je za vděčnost uznalý a laskavý,
 18. zná nepoznatelné i všeobecně známé, je mocný, moudrý!