Súra číslo: 56, Název: Nezvratná událost, Arabský název: Al-Waki‘a
Od verše:1 do verše: 96

 1. Až dopadne událost nezvratná
 2. a nemůže popřít její dopadnutí duše žádná
 3. poníží, povýší.
 4. Až země zatřese se záchvěvy
 5. a hory na padrť budou rozdrceny
 6. a jako prach rozptýleny,
 7. rozdělíte se na tři skupiny:
 8. na skupinu lidí po pravici - a co bude s lidmi po pravici?
 9. a na skupinu lidí po levici - a co bude s lidmi po levici?
 10. a na předáky. Předáci,
 11. to jsou ti, kdož (k Bohu) jsou přiblíženi,
 12. v zahradách slastí usídleni
 13. - zástup z prvních
 14. a jen málo z posledních.
 15. Na lehátkách, jež zlatem vypleteny jsou,
 16. jeden proti druhému odpočívat budou:
 17. obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného
 18. s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého,
 19. z něhož je hlava nerozbolí ani jím vyčerpáni nebudou,
 20. a s ovocem, které si volně vyberou,
 21. a s masem ptačím podle přání svých.
 22. Tam budou i dívky velkých očí černých,
 23. jež srovnat lze s perlami střeženými,
 24. odměnou za to, co vykonali na zemi.
 25. A neuslyší tam plané tlachání ani k hříchu svádění,
 26. nýbrž jen slova: „Mír, mír s vámi!“
 27. A lidé po pravici - co bude s lidmi po pravici?
 28. Ti budou mezi lotosovými stromy bezostnými
 29. a mimózami plody ověšenými,
 30. pod stínem protaženým
 31. u vody tekoucí,
 32. s ovocem v hojnosti
 33. nevyčerpatelným, nezakázaným,
 34. na kobercích zdvižených.
 35. Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili
 36. a pannami jsme je učinili
 37. láskyplnými, věku stejného
 38. s lidmi po pravici -
 39. a to zástup je z prvních
 40. i zástup z posledních.
 41. Však lidé po levici - a co bude s lidmi po levici?
 42. Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí,
 43. ve stínu dýmu černého,
 44. ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího.
 45. A oni si předtím žili v přepychu,
 46. setrvávajíce úporně ve velkém hříchu,
 47. a hovořili: „Zdaž až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme opravdu vzkříšeni,
 48. my sami a předkové naši dávní?“
 49. Odpověz: „Věru, první i poslední
 50. budou ke schůzce dne známého shromážděni!“
 51. A potom vskutku, vy zbloudilí, za lež prohlašující,
 52. ze stromu Zaqqúmu se najíte
 53. a břicha svá si naplníte
 54. a zapíjet to budete vodou vroucí
 55. a pít budete tak, jak chlemtají žízniví velbloudi.
 56. Toto v den soudný budou jejich hody!
 57. Jsme to My, kdo vás stvořili, proč tedy pravdu nepřiznáte?
 58. Což jste neuvažovali o tom, co vyměšujete?
 59. Stvořili jste to snad vy, anebo jsme My toho stvořiteli?
 60. Jsme to My, kdo smrt mezi vámi ustanovili; a nikdo nás nemůže předejít,
 61. abychom vás nevystřídali vám podobnými a nestvořili vás něčím, o čem potuchy nemůžete mít.
 62. Vždyť přece první stvoření znáte, proč si tedy nevzpomenete?
 63. Uvažovali jste někdy o tom, co obděláváte?
 64. Zaséváte to snad vy, anebo jsme My toho zasévateli?
 65. Kdybychom chtěli, v suchou trávu bychom to změnili, a vy byste se neustále divili:
 66. „Jsme dluhy obtíženi,
 67. ba víc, teď všeho jsme zbaveni!“
 68. Uvažovali jste někdy o vodě, kterou pijete?
 69. Sesíláte ji snad vy z mraků, anebo jsme My těmi, kdož ji sesílají?
 70. Kdybychom chtěli, učinili bychom ji hořkou a slanou - což tedy vděčni nebudete?
 71. Uvažovali jste někdy o ohni, který vykřesáváte?
 72. 72 Dali jste snad vy vyrůst stromu, který dřevo k tomu skýtá, anebo jsme mu My dali vyrůst?
 73. A učinili jsme jej připomenutím a užitkem pro ty, kteří v poušti jsou.
 74. Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!
 75. Hle, přísahám při hvězd západech,
 76. a to vskutku je přísaha - kdybyste věděli - nesmírná,
 77. že toto je věru Korán vznešený,
 78. v písmu střeženém zapsaný,
 79. ať dotýkají se ho jen očištění,
 80. od Pána lidstva je to seslání!
 81. Tímto vyprávěním vy opovrhujete
 82. a vděčnost svou tím projevujete, že za lež je prohlašujete?
 83. Proč tedy, až duše dostoupí do hrdla, nezasáhnete,
 84. zatímco k tomu přihlížíte
 85. - a My k tomu jsme blíže než vy, vy však Nás nevidíte.
 86. A nejste-li tedy dlužníky Našimi,
 87. navraťte ji zpět do těla, jste-li pravdomluvnými!
 88. Jestliže byl z přiblížených k Bohu,
 89. tedy mu odpočinek, vůně libá i zahrada slastí náleží,
 90. a jestliže z lidí po pravici byl, pak uslyší
 91. „Mír s tebou“ od lidí po pravici.
 92. Jestliže však byl mezi popírajícími, zbloudilými,
 93. ve vodě vroucí nalezne pohoštění
 94. a v ohni pekelném hoření.
 95. A věru je toto skutečnost nepochybná.
 96. Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!