Súra číslo: 53, Název: Hvězda, Arabský název: An-Nadžm
Od verše:1 do verše: 62

 1. Při hvězdě padající!
 2. Váš druh nebloudí, ani nebyl sveden,
 3. ani nehovoří z vlastního popudu svého.
 4. Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto,
 5. jemuž naučil jej silný mocí,
 6. silou vládnoucí; a vzpřímeně se tyčil,
 7. zatímco na nejvyšším obzoru byl.
 8. Potom se přiblížil a dolů se spustil,
 9. až na vzdálenost dvou luků či ještě blíže byl,
 10. a vnukl svému služebníkovi to, co mu vnukl.
 11. A srdce jeho mu v tom, co viděl, nelhalo.
 12. Chcete snad pochybnost vyslovit o tom, co zřel?
 13. A věru jej viděl již u příležitosti sestoupení jiného
 14. poblíže lotosového stromu u okraje nejzazšího,
 15. u něhož je zahrada příbytku věčného.
 16. A když přikrylo lotosový strom to, co jej krylo,
 17. oko se neodvrátilo ani nebloudilo,
 18. a věru spatřil on největší ze znamení Pána svého!
 19. Uvažovali jste o al-Lát a al-´Uzzá
 20. a Manát, té třetí, jiné?
 21. Vy syny byste měli mít a On pouze dcery?
 22. To vskutku rozdělení by bylo nerovné!
 23. Ony nejsou nic než jména, kterými jste je vy a vaši otcové nazvali a o nichž neseslal Bůh žádné zplnomocnění. A oni pouze své dohady a to, k čemu srdce jejich tíhnou, následují, ačkoliv se jim již od Pána jejich dostalo správného vedení.
 24. Což člověk má mít vše, po čem touží?
 25. Však Bohu poslední i první život patří.
 26. A vůbec nic nepomůže přímluva andělů , ať sebevíc jich je na nebi, leda tehdy, když k tomu Bůh svolí, a pro toho, koho chtít bude a jehož si oblíbí.
 27. A vskutku ti, kdož nevěří v život budoucí, anděly ženskými jmény nazývají,
 28. byť o tom žádné vědění nemají a jen dohady své následují. Však dohady nic proti skutečnosti nezmohou!
 29. Odvrať se tedy od těch, kdo zády k Našemu připomenutí se obracejí a pouze k tomuto pozemskému životu tíhnou.
 30. Takový je rozsah jejich vědění! A Pán tvůj ví dobře o tom, kdo z cesty Jeho zbloudil, a zná nejlépe i toho, kdo po ní kráčí.
 31. Bohu náleží vše na nebesích a na zemi, aby mohl odměnit ty, kdož špatné páchali, a aby odměnil ty, kdož dobré konali, odměnou nejkrásnější,
 32. ty, kdož těžkých hříchů a nepravostí se varovali a jen drobných prohřešků se dopouštěli. A Pán tvůj věru rozsáhlým odpuštěním vládne a znal vás dobře už tehdy, když vytvořil vás ze země a když jste byli zárodky v lůnech matek svých. Nepovažujte tedy sebe za očištěné! A On nejlépe zná ty, kdo jsou bohabojní.
 33. Co soudíš o tom, jenž zády se obrací
 34. a málo jen rozdává a lakotí?
 35. Má snad vědomost o nepoznatelném, takže je vidí?
 36. Či nebylo mu sděleno, co obsahují svitky Mojžíše
 37. a Abrahama, jenž byl věrný?
 38. Že totiž žádná duše obtížená břímě jiné duše neponese,
 39. že člověku se jen toho, oč usiloval, dostane,
 40. že výsledek jeho úsilí bude viděn
 41. a potom plnou odměnou bude odměněn,
 42. že u Pána tvého je konečný cíl jen,
 43. že On rozesmává i rozplakává,
 44. že On smrt i život dává,
 45. že On stvořil pohlaví mužské a ženské
 46. z kapky semene vystříknuté,
 47. že Jemu přísluší stvoření druhé,
 48. že On obohacuje a uspokojuje,
 49. že On je ten, kdo Siria pánem je,
 50. že On dávným ´Ádovcům zahynout dal
 51. i Thamúdovcům, a žádného nenechal,
 52. a před nimi lidu Noemovu, neb to lid velmi nespravedlivý a vzpurný byl,
 53. a také Vyvrácené město zahubil,
 54. a pokrylo je to, co je pokrylo.
 55. A které z dobrodiní Pána svého chceš popírat?
 56. A toto je varování podobné varováním dřívějších.
 57. Přiblížila se blížící
 58. a není kromě Boha nikoho, kdo by ji vyjevil.
 59. Tento příběh vás snad údivem naplnil,
 60. že místo abyste plakali, se smějete
 61. a jen v zábavách dlíte?
 62. Před Bohem na zem padejte a Jeho uctívejte!