Súra číslo: 52, Název: Hora Sinaj, Arabský název: At-Túr
Od verše:1 do verše: 49

 1. Při hoře Sinaji,
 2. při Písmu sepsaném
 3. na pergamenu rozprostřeném,
 4. při chrámu navštěvovaném,
 5. při střeše zdvižené,
 6. při moři vzedmutém,
 7. trest Pána tvého nevyhnutelně udeří
 8. a není nikoho, kdo jej zadrží!
 9. V den, kdy kymácení zakymácí nebem
 10. a hory se vydají na cestu pochodem,
 11. běda v ten den těm, kdo za lež to pokládali
 12. a jen v planém tlachání zábavu nalézali!
 13. V ten den budou vrženi do ohně pekelného postrkem!
 14. „Toto je oheň ten, jenž nazvali jste výmyslem.
 15. Kouzlo je to, či snad nevidíte?
 16. Hořte v něm a vytrvejte či nevytrvejte - vše pro vás jedno je, vždyť odměnu jen za to, co konali jste, dostáváte!“
 17. A bohabojní věru budou v zahradách a ve slastech,
 18. radujíce se z toho, co Pán jejich jim uštědřil a že Pán jejich je trestu pekelného ušetřil.
 19. 19 „Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali,
 20. a spočívejte na pohovkách v řadách postavených!“ A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých.
 21. A těm, kdo uvěřili a jež jejich potomci ve víře následovali, potomky jejich do ráje přivedeme a nic jim z jejich skutků neubereme. A každý člověk je toho, co činy svými si vysloužil, ručitelem.
 22. A ovocem a masem je opatříme podle jejich přání
 23. a tam mezi sebou si poháry podávat budou, z nichž nepojde ani prázdné tlachání, ani k hříchům svádění;
 24. a budou je tam chlapci obcházet, kteří perlám střeženým se budou podobat.
 25. A budou se jeden k druhému obracet a vyptávat
 26. řkouce: „Byli jsme kdysi o rodiny své plni ne klidu úzkostného,
 27. však Bůh nám milost uštědřil a ochránil nás před trestem vichru ohnivého,
 28. zajisté vzývali jsme Ho již předtím, neb On věru dobroditelem je slitovným!“
 29. Připomínej! A díky dobrodiní Božímu nejsi ani věštec, ani džiny posedlý blázen!
 30. Hovoří snad oni: „Básník je to! Vyčkejme si tedy, jak osud jeho bude změněn!“
 31. Rci: „Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!“
 32. Anebo jsou to snad sny, jež jim to vnukují, či lidé to jsou vzpurní? 5067
 33. Nebo říkají: „On si to vymyslil!“ Však sami tomu nevěří.
 34. Nechť tedy přijdou s vyprávěním podobným tomuto, jestliže pravdu hovoří!
 35. Cožpak z ničeho byli stvořeni, či sami jsou stvořiteli,
 36. anebo stvořili nebesa i zemi? Ne, oni nejsou přesvědčeni!
 37. Či pokladnice Pána tvého vlastní, anebo jsou těmi, kdo zapisují,
 38. či mají žebřík, na němž naslouchají? Nechť tedy ti, kdo z nich naslouchají, přinesou zjevné oprávnění!
 39. Bůh že měl by míti dcery, zatímco vy máte syny?
 40. Či žádáš snad nějakou odměnu, a oni jsou dluhy zatíženi?
 41. Či znají nepoznatelné, takže zapisovat je mohou,
 42. anebo o úklady usilují? Však nevěřící sami obelstěni budou.
 43. Či mají božstvo jiné, než Bůh je? Oč slavnější Bůh než to, co se k Němu přidružuje!
 44. A i kdyby viděli kusy nebe padat, určitě by říkali: „To jsou jen mraky zhuštěné.“
 45. Nech je tedy být až do doby, kdy setkají se svým dnem, v němž budou bleskem sraženi,
 46. se dnem, v němž nic nebude jim platna jejich lest a nedostane se jim pomoci.
 47. Těm, kdo křivdili, se věru trestu dostane a ještě něčeho víc, však většina z nich to neví.
 48. Ty však neochvějně na rozsudek svého Pána čekej, vždyť věru jsi Nám na očích! A oslavuj chválu Pána svého, když vstáváš,
 49. a za noci i při hvězd odchodu Jej oslavuj!