Súra číslo: 51, Název: Běžící, Arabský název: Az-Záriját
Od verše:1 do verše: 60

 1. Při rychle běžících,
 2. břímě nesoucích,
 3. lehce plynoucích
 4. a rozkaz rozdělujících!
 5. To, co vám je slíbeno, je vskutku pravdivé
 6. a soud dozajista nastane!
 7. Při nebi plném drah hvězdných,
 8. vy libujete si v řečech rozporných,
 9. od nichž odvrátí se ten, kdo byl odvrácen.
 10. Nechť zhynou lháři prolhaní,
 11. kteří v hlouposti své jsou lhostejní
 12. a ptají se: „Kdy dostaví se den poslední?“
 13. V den, kdy budou ohněm zkoušeni!
 14. „Okuste tuto svou zkoušku! Tohle je to, co přáli jste si uspíšit!“
 15. Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít
 16. přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali
 17. a jen malou část noci spávali
 18. a za úsvitu o odpuštění prosívali
 19. a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali.
 20. Na zemi znamení jsou pro věřící přesvědčené,
 21. a také ve vašich duších. Což jasně to nezříte?
 22. A na nebesích je váš příděl obživy a rovněž to, co vám je slíbeno.
 23. Při Pánu nebes i země, toto je skutečnost stejná jako to, že hovoříte.
 24. Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?
 25. Hle, vešli k němu a pravili „Mír“, a on odvětil: „I vám mír, lidé neznámí!“
 26. A k rodině své odešel a tučné tele připravil
 27. a se slovy „Což jíst nebudete?“ jim je předložil.
 28. A pocítil strach před nimi, však oni mu pak pravili „Neboj se!“ a zvěst o narození chlapce moudrého mu oznámili.
 29. Pak žena jeho přiběhla vzrušena a do tváře se bila a volala: „Vždyť já neplodná jsem již stařena!“
 30. I odpověděli: „Takto Pán tvůj děl a On věru moudrý je i vševědoucí.“
 31. A otázal se Abraham: „Jaká věc vás přivádí, vyslanci?“
 32. Odvětili: „Posláni jsme byli mezi lidi hříšné,
 33. abychom na ně seslali kameny z hlíny pálené,
 34. u Pána tvého jmény přestupníků označené.“
 35. Ty z nich, kdož věřící byli, jsme odtamtud vyvedli,
 36. však dům jen jediný těch, kdož do vůle Boží se odevzdali, jsme tam nalezli.
 37. A zanechali jsme je jako znamení těm, kdo trestu bolestného se obávají.
 38. . . . A o Mojžíšovi; hle, vyslali jsme jej k Faraónovi se zjevnou pravomocí,
 39. ten však se obrátil i se svou oporou a prohlásil: „Kouzelník je to nebo blázen!“
 40. A uchvátili jsme jej i vojska jeho a do moře jsme je uvrhli, neb pokárání byl hoden.
 41. . . . A o Ádovcích; hle, vyslali jsme proti nim vichřici zničující,
 42. jež nic z toho, nad čím se převalila, nenechala, aby v prach to neproměnila.
 43. . . . A o Thamúdovcích; hle, bylo jim řečeno: Užívejte si ještě nějakou chvíli!
 44. Však rozkazu Pána svého neposlechli a zemětřesení je postihlo, zatímco se dívali,
 45. a nebyli schopni se zpříma postavit a nebylo jim pomoci.
 46. . . . A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!
 47. Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli,
 48. a zemi jsme rozprostřeli - a jak výteční jsme v tom byli!
 49. A každou věc jsme v párech stvořili - snad si to připomenete!
 50. K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný,
 51. a nepřidružujte k Bohu žádné jiné božstvo, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný!
 52. A stejně tak nepřišel k těm, kdož před těmito byli, žádný posel, aby o něm neprohlásili: „Kouzelník je to nebo blázen!“
 53. Což po sobě to dědí? Nikoliv, však lid je to vzpurný.
 54. Odvrať se proto od nich, a nebudeš za to kárán!
 55. Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!
 56. A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali,
 57. a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili,
 58. vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!
 59. Věru těm, kdož křivdili, se dostane přídělu podobného, přídělu jim rovných před nimi; nechť se tedy o uspíšení nesnaží!
 60. Běda nevěřícím v ten jejich den, jenž byl jim přislíben!