Súra číslo: 50, Název: Qáf, Arabský název: Qáf
Od verše:1 do verše: 45

 1. Qáf. Při Koránu oslavovaném!
 2. Ba naopak, oni se diví, že k nim přišel varovatel z jejich středu; a hovoří nevěřící: „To je věc podivná!
 3. Jak to, že až zemřeme a staneme se prachem . . . ? To bude ale návrat z daleka!“
 4. My dobře víme, které z nich země pohltila, neboť máme knihu, jež záznamy střeží.
 5. A naopak za lež pravdu prohlašovali, když přišla k nim, a jsou teď v zamotaném postavení.
 6. Což se nepodívali na nebe nad sebou, jak jsme je zbudovali a ozdobili a že není na něm žádných trhlin?
 7. A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin
 8. pro potěchu očí i jako připomenutí pro každého služebníka kajícného.
 9. A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst zahradám i zrní, jež dává úrodu
 10. a palmám ztepilým, jež v řadách nesou trsy plodů,
 11. jako obživu služebníkům Našim. A vodou oživujeme i mrtvou zem, a takové bude i vaše vzkříšení.
 12. A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,
 13. ´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
 14. lidé Houštin i národ tubba´ů - ti všichni posly za lháře prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi.
 15. Cožpak jsme byli prvním stvořením zmoženi? A přece oni pochybují o novém stvoření!
 16. My stvořili jsme člověka a dobře víme, co duše jeho mu našeptává. Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční,
 17. když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.
 18. A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohlížitel.
 19. A pak dostaví se smrti opilost jako skutečnost a tohle je to, čemu ses vyhnout chtěl!
 20. A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného!
 21. A každá duše se dostaví majíc s sebou průvodce a svědka jednoho.
 22. „Dosud lhostejný jsi byl k tomuto dni, ale sňali jsme ti roušku tvou, takže zrak tvůj se dnes zaostřil.“
 23. A řekne jeho věrný druh: „Tady je to, co jsem u sebe ze svědectví připravil!“
 24. „Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého,
 25. bránícího dobrému, nepřátelského a pochybovačného,
 26. který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!“
 27. A řekne jeho věrný druh: „Pane náš, já jsem ho nesváděl, to on sám v dalekém bloudění byl.“
 28. I řekne Bůh: „Nehádejte se tu přede mnou, vždyť jsem vás již dříve o své hrozbě uvědomil!
 29. Slovo Mé je nezměnitelné a já neukřivdím žádnému svému služebníku
 30. v den, kdy pekla se zeptáme:,Jsi již naplněno?' a ono odpoví: ,Je ještě přírůstek nějaký?' „
 31. A přiblížen bude bohabojným ráj nedaleký
 32. a bude řečeno: „Toto je to, co vám bylo slíbeno. . . všem kajícníkům zákonů dbalým,
 33. kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem pokorným.
 34. Vstupte tam v míru, toto je den nesmrtelnosti!“
 35. A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti!
 36. A kolik jsme již zahubili před nimi pokolení, jež mocnější než oni byla silou! Hledejte tedy v zemích všech, zda naleznete útočiště!
 37. V tom věru je připomenutí pro toho, kdo ruce má či uši nastavuje a je sám svědkem očitým.
 38. Stvořili jsme nebesa a zemi a to, co je mezi nimi, v šesti dnech, aniž se nás dotkla únava.
 39. Snášej trpělivě jejich řeči a před slunce východem a západem oslavuj chválu svého Pána
 40. a v noci též Jej oslavuj i na konci každého padnutí na zem!
 41. A naslouchej dni, kdy hlasatel zavolá z místa blízkého;
 42. ten den, kdy zaslechnou křik skutečně, to bude den vzkříšení.
 43. My věru život i smrt dáváme a u Nás je cíl konečný.
 44. V den, kdy se země rozpoltí, vyvrhne je se spěchem a bude pro nás toto shromáždění činem snadným;
 45. my nejlépe známe, co hovoří, a ty nejsi ustanoven, abys je nutil násilím. Připomínej tedy pomocí Koránu těm, kdo hrozby Mé se obávají.