Súra číslo: 44, Název: Dým, Arabský název: Ad-Duchán
Od verše:1 do verše: 59

 1. Há mím.
 2. Při Písmu zřetelném!
 3. Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,
 4. v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá
 5. podle rozkazu od Nás vycházejícího. A My věru jsme těmi, kdo posly vysílají
 6. jako milosrdenství od Pána tvého, a On slyšící je a vševědoucí,
 7. Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - jste-li pevně věřící!
 8. Není božstva kromě Něho a On oživuje a usmrcuje a Pánem vaším je i vašich předků dávných.
 9. A přesto nevěřící v pochybnostech si hrají.
 10. Očekávej tedy den, kdy na nebesích se ukáže dým viditelný,
 11. který lidi zahalí; a to bude trest bolestný!
 12. Tehdy vzkřiknou: „Pane náš, odvrať od nás trest tento, my nyní jsme věřící!“
 13. K čemu je jim nyní připomenutí? Vždyť přišel k nim již posel zjevný,
 14. však zády se k němu obrátili a řekli: „Blázen je to, jinými poučený!“
 15. Jestliže jen trochu od vás trest tento odvrátíme, vy zcela jistě se do nevěrectví navrátíte,
 16. však v den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!
 17. A již před nimi jsme lid Faraónův zkoušce vystavili a přišel k nim posel vznešený,
 18. jenž pravil: „Vydejte mi služebníky Boží! Já pro vás jsem posel spolehlivý!
 19. Nepovstávejte proti Bohu, neb já k vám se zplnomocněním zřetelným přicházím,
 20. a utíkám se k Pánu svému i Pánu vašemu před vaším ukamenováním.
 21. A jestliže mi nevěříte, tedy se ode mne držte stranou!“
 22. Pak volal k Pánu svému: „Tito lidé hříšníci jsou!“
 23. „Odejdi za noci se služebníky Mými, neb pronásledovat vás budou,
 24. a přejdi přes moře otevřené; a oni vojska jsou, jež utopením zahynou!“
 25. Kolik opustili zahrad a pramenů,
 26. osetých polí a vznešených příbytků
 27. a příjemností, v nichž vesele si žili!
 28. A stalo se tak a dědici toho jsme lid jiný učinili.
 29. Ani nebesa, ani země nad nimi nezaplakaly a nebyl dán odklad jim,
 30. však dítka Izraele jsme zachránili před trestem zahanbujícím
 31. Faraonóvým; a byl on mezi přestupníky zpupný.
 32. A vyvolili jsme je nad ostatní lidstvo vědomě
 33. a ukázali jsme jim znamení, v nichž zkouška zjevná byla pro ně.
 34. A věru tito zde hovoří:
 35. „Není jiné smrti než první a my nebudeme vzkříšeni;
 36. přiveďte tedy naše otce, jste-li pravdomluvní!“
 37. Jsou snad oni lepší než lid tubba´ů a než jejich předchůdci, jež za hříšnost jejich jsme zahubili?
 38. A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, pro kratochvíli,
 39. nýbrž stvořili jsme to jako skutečnost vážnou, však většina z nich to neví.
 40. A věru den rozhodnutí bude časem schůzky pro všechny,
 41. a to bude den, kdy přítel nebude nic platný příteli a nikdo jim nebude nápomocný
 42. kromě těch, nad nimiž Bůh se slituje, vždyť On věru mocný je a slitovný.
 43. Vskutku bude strom Zaqqúm
 44. patřit k hříšníka pokrmům.
 45. Je jak roztavená smůla, jež ve vnitřnostech kypí,
 46. podoben vodě vroucí.
 47. „Vezměte ho a do hlubin pekelných jej dovlecte
 48. a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!“
 49. „Ochutnej, vždyť tys mocný, vznešený zajisté!
 50. Tohle je přece to, o čem vy pochybovali jste.“
 51. A bohabojní budou věru na místě bezpečném přebývat
 52. mezi zahradami a prameny
 53. a oděni do atlasu a brokátu se jeden na druhého budou dívat.
 54. Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí,
 55. a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí.
 56. A neokusí tam smrti - kromě smrti první - a ušetří je trest pekelný
 57. z milosti Pána tvého; a to štěstí je nesmírné.
 58. A ulehčili jsme ti to pomocí jazyka tvého - snad se upamatují!
 59. Pozoruj, vždyť také oni zpozorují!