Súra číslo: 43, Název: Zlaté ozdoby, Arabský název: Az-Zuchrof
Od verše:1 do verše: 89

 1. Há mím.
 2. Při Písmu zjevném!
 3. Učinili jsme je věru Koránem arabským - snad budete rozumní!
 4. A uložen je u Nás v Knize původní, vznešený a moudrosti plný.
 5. Máme od vás odvrátit připomenutí proto, že lid jste prostopášný?
 6. A kolik jsme již proroků k národům dávným vyslali,
 7. však nepřišel k nim prorok žádný, aby se mu neposmívaly.
 8. A zahubili jsme národy silnější mocí, než jsou tito, a minul již předešlých příklad.
 9. Zeptáš-li se jich, kdo stvořil nebesa a zemi, věru odvětí: „Stvořil je dozajista mocný, vševědoucí!“
 10. On je ten, který pro vás zemi kolébkou učinil a na ní cesty pro vás připravil, že správným směrem půjdete snad,
 11. a který seslal z nebe vodu v množství odměřeném. Jí mrtvou krajinu křísíme, a takto budete i vy z hrobů vyvedeni;
 12. a On druhy všechny v párech stvořil a lodi a velbloudy pro vás prostředky k ježdění učinil,
 13. abyste se na jejich hřbetech usadili a pak si vzpomněli na dobrodiní Pána svého, když na nich pevně sedíte, a abyste říkali: „Sláva tomu, jenž nám toto vše podrobil, vždyť my sami dosáhnout toho schopni bychom nebyli!
 14. A my věru se k Pánu svému navrátíme.“
 15. A nevěřící prohlašují služebníky Jeho za součást Jeho a věru člověk je nevděčník zjevný.
 16. Což vybral si ze stvoření svých zrovna dcery a vás přednostně obdařil syny?
 17. A když některému z nich je oznámeno narození toho, co k Milosrdnému připodobňují, tu pokryje se tvář jeho chmurou a sám je hněvu plný.
 18. Což chtějí Bohu přiřknout to, co mezi tretkami je vychováno a ve sporu se neumí ani jasně vyjádřit?
 19. A učinili z andělů, kteří jsou služebníky Milosrdného, ženské bytosti. Což byli svědky jejich stvoření? A zapsáno bude svědectví jejich a vyslýcháni budou.
 20. Říkají: „Kdyby Milosrdný chtěl, neuctívali bychom je.“ A nemají o tom ponětí žádné a vymýšlejí si lež jen pouhou.
 21. Či jsme jim snad dali předtím Písmo nějaké, o něž opírat se mohou?
 22. Však oni naopak říkají: „Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme ve stopách jejich.“
 23. A podobně jsme před tebou nevyslali do měst varovatele, aby tamní boháči neprohlásili: „Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme ve stopách jejich!“
 24. I řekl jim: „A což když vám přinesu něco, co lepší je vedení než to, jež u otců svých jste nalezli?“ Odpověděli: „My vskutku nevěříme v to, s čím posláni jste byli!“
 25. A pomstu svou jsme nad nimi vykonali, a pohleď, jaký byl konec těch, kdož za lež to prohlásili.
 26. A hle, pravil Abraham otci svému a lidu svému: „Zříkám se toho, co uctíváte,
 27. kromě toho, jenž stvořil mě, neboť On správnou cestou mě povede!“
 28. A učinil tento výrok slovem trvalým pro potomky své doufaje, že snad k Bohu se obrátí.
 29. Ba co více, dal jsem těmto i otcům jejich užívání života pozemského až do chvíle, kdy k nim přišla pravda a posel zjevný.
 30. A když k nim pravda přišla, zvolali: „Tohle je kouzlo jen a my v ně věru nevěříme!“
 31. A řekli dále: „Pročpak nebyl seslán tento Korán nějakému muži významnému z obou těchto měst?“
 32. Jsou snad oni těmi, kdož milosrdenství Pána tvého rozdělují? My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni hromadí.
 33. A nebýt toho, že by se lidé stali jediným národem nevěřících, věru bychom dali těm, kdož v Milosrdného nevěří, na domy jejich střechy stříbrné a k nim i žebříky stříbrné, aby po nich stoupali,
 34. a opatřili bychom domy jejich dveřmi a lůžky stříbrnými, na nichž by lehávali,
 35. a zlatými ozdobami. Všechno toto patří k požitkům života vezdejšího, zatímco život budoucí u Pána tvého připraven je bohabojným.
 36. A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí milosrdného, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným.
 37. A satani je budou z cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni.
 38. A když pak dostaví se člověk k Nám, řekne satanovi: „Kéž by mezi mnou a tebou byla vzdálenost jako mezi východem a západem! Jak špatný jsi byl druh!“
 39. Nic platno však vám to nebude v ten den, neb neospravedlní jste byli, a společníky budete v trestu pekelném.
 40. Jsi schopen učinit hluchého slyšícím anebo vést slepého či ty, kdož v bloudění jsou zjevném?
 41. A buď tě vezmeme od nich a pomstu nad nimi vykonáme,
 42. anebo ti ukážeme to, co jsme jim přislíbili - vždyť My nad nimi všemocní jsme.
 43. Přidržuj se tedy toho, co bylo ti vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš po cestě přímé.
 44. A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.
 45. Zeptej se těch poslů, které jsme před tebou vyslali, zda ustanovili jsme vedle Milosrdného nějaká božstva jiná, aby je uctívali!
 46. A vyslali jsme již dříve Mojžíše s Našimi znameními k Faraónovi a velmožům jeho, aby řekl: „Já poslem Pána lidstva jsem!“
 47. A když k nim přišel s Našimi znameními, hle, oni se jim smáli jen,
 48. ačkoliv jsme jim ukázali znamení, z nichž každé bylo větší než předchozí. A trestem jsme je postihli doufajíce, že k Bohu se obrátí.
 49. Oni však řekli: „Kouzelníku, modli se za nás k Pánu svému, aby učinil to, co slíbil ti, neboť my zajisté jsme správně vedení.“
 50. A když jsme je trestu zbavili, hle, oni přísahu porušili
 51. a Faraón zvolal k lidu svému: „Lide můj, což nepatří mi vláda nad Egyptem i nad těmito řekami, jež u nohou tekou mi? Což to snad nevidíte?
 52. Což nejsem lepší než tenhle opovržený, jenž sotva vyjádřit se umí?
 53. Pročpak mu náramky zlaté shozeny nebyly či proč s ním andělé jako průvodci nepřišli?“
 54. A svedl svůj lid k lehkomyslnosti a uposlechli jej, neboť to lidé hanební byli.
 55. A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili
 56. a předchůdci i výstražným příkladem pro budoucí jsme je učinili.
 57. A když je syn Mariin jako příklad uváděn, hle, tvoji soukmenovci se o něm hlasitě hádají
 58. a říkají: „Jsou božstva naše lepší, či lepší je on?“ A uvádějí ten příklad jen proto, aby hádat se mohli, vždyť věru oni jsou lid hádky milující.
 59. On není leč služebníkem Naším, jemuž jsme přízeň svou uštědřili, a příkladem pro dítka Izraele jsme jej učinili.
 60. A kdybychom chtěli, udělali bychom z vás anděly, kteří by na zemi nástupci vašimi byli.
 61. A to je věru znamením Hodiny; nepochybujte o ní, nýbrž následujte mne, neboť toto stezka přímá je.
 62. A nechť vás satan z ní nesvede, vždyť on je vám nepřítelem zjevným.
 63. A když přišel Ježíš s jasnými důkazy, pravil: „Přišel jsem k vám s moudrostí, a abych vám objasnil něco z toho, o čem jste různého názoru; bojte se tedy Boha a poslouchejte mne!“
 64. Bůh je věru Pánem mým i Pánem vaším; uctívejte Ho tedy, neboť toto stezka přímá je!
 65. A byly strany mezi nimi názorů různých o něm; a běda těm, kdož křivdili, před trestem dne bolestného.
 66. Což mohou očekávat něco jiného než Hodinu, jež přijde k nim, aniž to tušit budou, znenadání?
 67. V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní.
 68. „Služebníci Moji, dnes obavy nemějte a nebuďte zarmouceni!
 69. Těch, kdož uvěřili v Naše znamení a do vůle Boží byli odevzdáni.
 70. Vejděte do ráje, vy i manželky vaše, v radování!“
 71. A budou mezi nimi kolovat zlaté nádoby i poháry a budou mít všeho, po čem duše touží a co očím lahodí; a tam budete nesmrtelní.
 72. Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali jste dobrého.
 73. A bude v ní pro vás ovoce hojnost a pojídat budete z něho.
 74. Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní
 75. a nedočkají se přerušení, však budou tam v beznaději.
 76. My jim neukřivdili, leč oni sami sobě ukřivdili.
 77. A budou volat: „Máliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!“ A odpoví jim: „Zde zůstanete vskutku!“
 78. A věru jsme k vám s pravdou přišli, však mnozí z vás si pravdu ošklivili.
 79. Že zosnovali nějakou lest? Však my také proti nim zosnujeme léčku!
 80. Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru že ano a vyslanci Naši to u nich zapisují!
 81. Rci: „Kdyby měl Milosrdný syna, já uctíval bych jej jako první.
 82. Oč slavnější je Pán nebes a země, Pán trůnu, než to, co mu lživě připisují!“
 83. Nech je být, ať si tlachají a hrají až do chvíle, kdy se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben.
 84. On je ten, kdo je Bohem na nebesích i Bohem na zemi, a On moudrý je i vševědoucí.
 85. Požehnán budiž ten, jemuž patří království na nebi a na zemi i vše, co je mezi nimi. On vládne věděním o Hodině a k Němu budete navráceni.
 86. A nevládnou ti, jež místo Něho vzýváte, přímluvou žádnou, kromě těch, kdož pravdu vyznali, a ti dobře znají.
 87. Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: „Bůh!“ Jak se tedy mohli od Něho odvrátit?
 88. A slova jeho: „Pane můj, toto je lid, který nevěří!“
 89. Odvrať se tedy od nich a rci: „Mír s vámi!“ A záhy se dozvědí!