Súra číslo: 34, Název: Sabá, Arabský název: Saba´
Od verše:1 do verše: 54

 1. Chvála Bohu, jemuž náleží vše, co je na nebesích a na zemi, a jemuž patří chvála i v životě budoucím -On moudrý je i dobře zpravený.
 2. On zná, co vniká do země a co z ní vychází a co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje - On slitovný je i odpouštějící.
 3. Ti, kdož neuvěřili, říkají: „Nepřijde na nás Hodina!“ Odpověz: „Ale ano, při Pánu mém, přijde na vás! On zná nepoznatelné a neunikne Mu ani váha zrnka prachu na nebesích a na zemi; a není nic menšího ani většího, aby to nebylo v knize zjevné zapsáno.“
 4. Hodina přijde, aby mohl odměnit ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, a těm dostane se odpuštění a přídělu štědrého.
 5. Avšak těm, kdož snažili se znemožnit znamení Naše, těm dostane se muk trestu bolestného.
 6. A vidí ti, jimž dáno bylo vědění, že to, co Pánem tvým bylo sesláno, je pravdou a vede ke stezce mocného, chvályhodného.
 7. A říkají ti, kdož neuvěřili: „Máme vám ukázat muže, jenž vám ohlásí, že až se rozpadnete na kousky, budete znovu stvořeni?
 8. Vymyslil si o Bohu lež, či snad je džiny posedlý?“ Nikoliv, těm, kdož nevěří v život budoucí, těm připraven je trest a jsou v dalekém bloudění.
 9. Což neviděli, co z nebes a ze země je před nimi a za nimi? Kdybychom chtěli, dali bychom je pohltit zemí anebo bychom na ně dali spadnout kusu oblohy. A věru je v tom znamení pro každého služebníka, jenž pokání činí.
 10. A darovali jsme kdysi Davidovi milost Svou řkouce: „Hory, pějte s ním slávu Boží, a taktéž vy, ptáci!“ A změkčili jsme pro něj železo
 11. řkouce: „Vyráběj dokonalá brnění a rozměřuj dobře řetízkové pancíře!“ - a konejte zbožné skutky,neboť Já jasně vidím, co činíte.
 12. A Šalomounovi jsme podrobili vítr; a ranní vítr vane po měsíc celý a večerní vane rovněž celý měsíc. A dali jsme pro něj vytrysknout prameni bronzu tekutého. A jsou mezi džiny někteří, kdož pro něj pracovali z dovolení Pána jeho; a kdo z nich se odchýlí od rozkazu Našeho, tomu dáme ochutnat trestu plamene šlehajícího.
 13. A vyráběli pro něj vše, co si přál: chrámy, sochy, poháry velké jako nádrže a kotle pevně zapuštěné. Buďte rodu Davidovu vděční! Jak málo je však vděčných mezi služebníky Mými!
 14. A když jsme rozhodli o smrti Šalomounově, upozornilo je na smrt jeho pouze to, že zvíře pozemské jedno sežralo jeho žezla. A když spadl, ukázalo se, že kdyby džinové znali nepoznatelné, nebyli by tak dlouho zůstali v trestu zahanbujícím.
 15. A věru měli obyvatelé Sabá' v sídlech svých znamení: dvě zahrady zprava i zleva. Živte se z přídělu obživy Pána svého a buďte vděční! A je to země výtečná a Pán váš je odpouštějící.
 16. Avšak odvrátili se od Nás a poslali jsme na ně záplavu hráze a vyměnili jsme jejich dvě zahrady za jiné dvě s plody hořkými, tamaryšky a s několika málo stromy lotosovými.
 17. Takto jsme je odměnili za to, že byli nevděční - což takto odměňujeme někoho jiného než nevděčníky?
 18. A mezi nimi a městy,jimž jsme požehnali, jsme umístili města pohledná a rozměřili jsme mezi nimi cesty řkouce: „Cestujte po nich za nocí i za dnů v bezpečí!“
 19. Ale oni řekli: „Pane náš, prodluž cesty naše! a tím ukřivdili sami sobě. A učinili jsme je příběhy poučnými a roztrhali jsme je na nespočet kousků. A v tom je věru znamení pro každého trpělivého a vděčného.
 20. A ujistil se Iblís, že úsudek jeho a nich byl pravdivý, neboť jej následovali všichni kromě skupiny věřící.
 21. Neměli však nad nimi žádné pravomoci a stalo se tak jedině proto, abychom rozeznali ty, kdo v život budoucí uvěřili, od těch, kdo o něm na pochybách byli. A Pán tvůj strážcem je všech věcí.
 22. Rci: „Jen si vzývejte ty, o nichž soudíte, že jsou vedle Boha! Vždyť nemají vládu ani nad tím, co má váhu zrnka prachu na nebesích a na zemi, a nemají nijakého podílu ani zde, ani tam a Bůh nemá mezi nimi pomocníka žádného.“
 23. A nebude platná u Něho přímluva žádná, leda pro toho, komu On to dovolí. A až nakonec strach vyprázdní srdce jejich, řeknou: „Co pravil Pán váš?“ a bude jim řečeno: „Pravdu, a On vznešený je i veliký!“
 24. Zeptej se: „Kdo uštědřuje vám obživu z nebes a ze země?“ Odpověz: „Bůh! A vskutku jsme buďto my, anebo vy na správné cestě či ve zjevném bloudění.“
 25. Rci: „Nebudete dotazováni na to, jak jsme hřešili my, a my nebudeme dotazováni na to, co jste vy dělali.“
 26. Rci: „Pán náš všechny nás shromáždí a potom rozhodne mezi námi podle pravdy - a On rozhodčí je i vševědoucí!“
 27. Rci: „Ukažte mi ty, které jste Mu přidali jako společníky! Však nikoliv! On jediný je Bůh, mocný a moudrý!“
 28. A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví.
 29. A říkají: „Kdy vyplní se tato hrozba, jste-li pravdomluvní?“
 30. Odpověz: „Je pro vás stanovena schůzka v den, který ani neuspíšíte, ani nezadržíte ni o hodinu jedinou.“
 31. Ti, kdož neuvěřili, říkají: „Neuvěříme v Korán tento ani v to, co před ním bylo zjeveno.“ Kéž bys jen mohl vidět, až nespravedliví před Pána svého budou postaveni a budou se vzájemně napadat slovy. A řeknou ti, kdo byli utištění, těm, kdo domýšliví byli: „Kdyby nebylo vás, věru bychom byli věřícími!“
 32. A řeknou ti, kdo byli domýšliví, těm utištěným: „My že jsme vás odvrátili od správného vedení poté, co bylo vám ukázáno? Nikoliv, vy sami jste hříšníci!“
 33. Ale ti, kdo utištění byli, vykřiknou na ty, kdo byli domýšliví: „Nikoliv, byly to úklady vaše za noci i za dne, když jste nám nařizovali, abychom v Boha nevěřili a abychom Mu podobné přidávali!“ A skryjí lítost svou, až spatří trest. A naložíme okovy na šíje těch, kdož byli nevěřící - a budou snad odměněni za něco, co nedělali?
 34. A neposlali jsme do žádného města varovatele, aniž by nebyli řekli ti, kdož v přepychu v něm žili: „My nevěříme v to, s čím jste byli posláni!“
 35. A dále říkali: „My hojněji jsme obdařeni bohatstvím i dětmi a nejsme z těch, kdož budou potrestáni!“
 36. Rci: „Pán můj v hojnosti obživu uštědřuje, komu chce, a odměňuje ji také, komu chce, avšak většina lidí to neví.“
 37. Ani vaše bohatství, ani vaše děti nejsou tím, co přiblíží vás k Nám nejvíce, kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali. A takoví budou mít odměnu dvojnásobnou za to, co činili, a v komnatách rajských v bezpečí budou dlít.
 38. Ti však, kdož usilovali znemožnit znamení Naše - ti v trest svůj budou uvrženi.
 39. Rci: „Pán můj věru v hojnosti uštědřuje obživu, komu chce ze služebníků Svých, a odměřuje ji také, komu chce. A cokoliv rozdáte jako almužnu, On vám to vynahradí a On nejlepší je ze všech uštědřujících.“
 40. Jednoho dne On všechny shromáždí a potom řekne andělům: „Uctívali vás tihleti?“
 41. Odpovědí: „Sláva Tobě, Tys ochránce náš, a nikoli oni! Ba naopak, oni džiny uctívali a mnozí z nich v ně věřili!“
 42. A v ten den nebudete si moci navzájem prospět ani uškodit. A řekneme těm, kdož nespravedliví byli: „Ochutnejte trestu ohně, jejž za lež jste pokládali!“
 43. Když jsou jim sdělována znamení Naše zřetelná, říkají: „Tohle je jenom člověk, který vás chce vzdálit od toho, co otcové vaši uctívali.“ A dodávají: „A není to nic jiného než lež vymyšlená!“ A říkají ti, kdož neuvěřili, o pravdě, když přišla k nim: „Tohle není nic než kouzelnictví zjevné.“
 44. A nedali jsme jim dříve Písma žádná, která by studovali, a neposlali jsme k nim před tebou varovatele žádné.
 45. A také ti, kdož byli před nimi, to za lež pokládali; a přitom tito nedosáhli ani desetiny toho, co tamtěm jsme dali. A prohlásili za lháře posly Mé a jaká byla nevole Má!
 46. Rci: „Napomínám vás jen k jednomu: modlete se k Bohu ve dvou či jednotlivě a potom uvažujte, že druh váš není džiny posedlý, nýbrž že pouze varovatelem vaším je před trestem přísným.“
 47. Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou - ta je pro vás. A není pro mne odměny kromě u Boha a On svědkem je všech věcí.“
 48. A rci: „Pán můj věru sesílá jen pravdu a On dobře zná nepoznatelné.“
 49. Rci: „Přišla pravda, a nicotnost se již neobjeví ani nevrátí.“
 50. Rci: „Jestliže jsem zbloudil, tedy jsem zbloudil jen ke škodě své, jestliže však jdu správnou cestou, jest to z vnuknutí Pána mého - a On věru je slyšící i blízký.“
 51. Kéž bys mohl vidět, jak budou vděční, bez možnosti úniku, až budou uchváceni z místa blízkého!
 52. A budou volat: „Uvěřili jsme v něj!“ Ale jak by mohli dosáhnout spásy z místa tak dalekého,
 53. když v něj již dříve neuvěřili a zabývali se dohady o nepoznatelném z místa dalekého?
 54. A vstoupí překážka mezi ně a to, po čem touží, jak učiněno bylo již dříve s jim podobnými, kteří zmítáni byli pochybnostmi hlubokými!