Súra číslo: 19, Název: Marie, Arabský název: Marjam
Od verše:2 do verše: 15

 1. Připomenutí o milosrdenství Pána tvého nad Zachariášem, služebníkem jeho.
 2. Hle, Zachariáš zavolal k Pánu svému voláním tajným
 3. řka: „Pane můj, mé kosti již u mne zeslábly a hlava má se šedinami pokryla, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, Pane můj, neúspěšný;
 4. však obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena sice neplodná je, leč z moci své mi následníka daruj,
 5. jenž dědicem mým i dědicem rodu Jakubova bude, a učiň, by tobě se zalíbil, Pane můj!“
 6. „Zachariáši, zvěstujeme ti zprávu radostnou o narození chlapce, jehož Jahjá bude jméno a jemuž jsme dříve nedali jmenovce žádného!“
 7. Pravil: „Pane můj, jak mohl bych chlapce míti, když žena má je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti věku vysokého?“
 8. I řekl: „Staniž se takto, neb Pán tvůj praví: Toto je pro Mne snadné, vždyť stvořil jsem tě již dříve, když ještě ničíms nebyl.“
 9. Pravil Zachariáš: „Pane můj, učiň mi znamení!“ - „Znamením tvým budiž,“ pravil, „že po tři noci s lidmi hovořit nebudeš, byť zdraví plnému ses těšil.“
 10. I vyšel Zachariáš ze svatyně k lidu svému a (Bůh) jim vnukl: „Slavte za jitra i za večera Pána svého!“
 11. . . . „Jahjá, pevně se Písma přidržuj!“ A dali jsme mu moudrost již v dětství jeho
 12. a laskavost a čistotu od Nás přicházející. A byl bohabojný
 13. a k rodičům dobrotivý a nebyl ani násilný, ani neposlušný.
 14. Mír budiž s ním v den, kdy se narodil, i v den, kdy zemřel, i v den, kdy k životu bude zas probuzen!